wheel-swiss-ships

Seeschiffe unter Schweizer Flagge
List of Swiss flag ships

Liste See total klein

Navires battant pavillon suisse  /  Navi sotto bandiera svizzera

Liste See total gross

anker-logo-swiss-ships

Bestand / Etat: 12.07.2018

back.jpg (1044 Byte)

Reeder
Armateur
Shipowner

Eigner
Propriétaire
Owner

Name des Schiffes
Nom du navire
Shipname

Rufzeichen
Indicatif
Call sign

Reg. Nr.
Rég.No.

Schiffstyp
Type du navire
Shipstype

Baujahr
An. de con.
Year of built

BRZ
jauge brute GRT

NRZ
jauge nette NRT

dwt
tpl

PS / kw
CV/kW
Power

HBDX 196 Bulk Carrier 2010 22'697 11'603 34'279 11'640 / 8'680
HBDV 197 Bulk Carrier 2010 22'697 11'603 34'348 11'640 / 8'680
HBLE 198 Bulk Carrier 2010 22'697 11'603 34'266 11'640 / 8'680
HBDY 203 Bulk Carrier 2011 22'697 11'603 34'240 11'640 / 8'680
HBDN 204 Bulk Carrier 2011 22'697 11'603 34'275 10'046 / 7'389
HBFO 216 Bulk Carrier 2015 51'147 28'994 87'665 13'465 / 9'900
HBFF 217 Bulk Carrier 2016 51'147 28'994 87'665 13'465 / 9'900
HBDU 218 Bulk Carrier 2016 51'147 28'994 87'665 13'465 / 9'900
HBEA 220 Bulk Carrier 2017 34'314 19'990 60'696 11'380 / 8'370
HBLR 221 Bulk Carrier 2017 34'314 19'990 60'696 11'380 / 8'370
HBLP 161 Bulk Carrier 2001 27'011 16'011

46'513 10'100 / 7'428
HBLY 180 Bulk Carrier 2002 12'578 6'861

20'036 8'080 / 5'943
HBLX 181 Bulk Carrier 2003 12'578 6'861

20'001 8'080 / 5'943
HBLZ 183 Bulk Carrier

2002 12'578 6'861 20'201 8'080 / 5'943
HBLA 184 Bulk Carrier

2002 12'578 6'861 20'201 8'080 / 5'943
HBLU 195 Bulk Carrier

2002 27'990 17'077 50'363 12'870 / 8'207
HBLD 202 Bulk Carrier

2010 20'809 11'290 31'800 8'810 / 6'480
HBLF 205 Bulk Carrier

2011 20'924 11'786 31'800 8'810 / 6'480
HBEK

188 Multi Purpose/ Container 2007 9'938 4'265 12'564 10'686 / 7'969
HBLG 211 Multi Purpose/Container 2012 14'859 6'300 17'953 13'542 / 9'960
HBEH 208 Multi Purpose/ Container 2013 14'941 6'300 18'010 13'542 / 9'960

HBLI

200 Bulk Carrier 2010 32'297 19'458 58'079

12'889 / 9'480

HBLL

206 Bulk Carrier 2012 32'315 19'458 58'110 12'889 / 9'480

HBLK

207 Bulk Carrier 2012 32'315 19'458 58'097 12'889 / 9'480

HBLO

214 Bulk Carrier 2015 32'540 19'282 57'586 15'799 / 11'620

HBLM

215 Bulk Carrier 2015 32'540 19'282 57'559 15'799 / 11'620

HBLW

219 Bulk Carrier 2016 32'540 19'282 57'587 15'799 / 11'620
               
HBLC 201 Oil/Asphalt Tanker 2010 5'832 1'749 6'603 3'548 / 2'610
HBFI 209 Chemical/Oil Tanker 2012 5'422 2'444 7'617 4'678 / 3'440
HBEO 199 Multi Purpose/ Container 2013 14'941 6'300 17'551 13'542 / 9'960

 

EDA / SSA (Schweizerisches Seeschiffahrts-Amt) Listen:

 

Seeschiffe unter Schweizer Flagge  / Navires battant pavillon suisse  /  Navi sotto bandiera svizzera  /  Ocean-going ships under the Swiss flag

 

anker-logo-swiss-ships

bw2.jpg (457 Byte)

TOP

 

back.jpg (1044 Byte)